وام کوتاه مدت(۴ ماهه)

تعداد بازدید:۲۴۱۷

1- واریز پنجاه درصد علی الحساب شهریه ترم جاری

2- واریز بدهی قبلی شهریه

3- تسویه وامهای قبلی صندوق رفاه

4- اخذ فرم وام کوتاه مدت

5- تحویل فرم به صندوق رفاه دانشجویان

6- اخذ برگه قسط از صندوق رفاه دانشجویان

آخرین ویرایش۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷