فرم های خدمات غیرحضوری امور اداری(کارکنان غیر عضو هیأت علمی)

تعداد بازدید:۷۳۲

 

* فرم درخواست اشتغال به کار و کسر از حقوق

* فرم درخواست گواهی و معرفی نامه

* فرم درخواست برقراری حق تأهل 

* فرم درخواست برقراری و یا افزایش حق اولاد

* فرم درخواست قطع حق تأهل و اولاد

* فرم درخواست تعویض کارت

* فرم درخواست تطبیق حقوق و مزایا با مدرک تحصیلی جدید

آخرین ویرایش۱۹ خرداد ۱۳۹۹