رئیس صندوق رفاه و حسابداری دانشجویی

تعداد بازدید:۷۱

رئیس صندوق رفاه و حسابداری دانشجویی: آقای مهندس رحمان امینی

رشته تحصیلی:مدیریت مالی

مقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد

آدرس الکترونیکی:
 

تلفن:  ۵۵۲۲۹۳09           داخلی: 2244

آخرین ویرایش۲۸ بهمن ۱۳۹۹